Organisatie

Organisatie

De organisatie bestaat uit twee stichtingen: Stichting Bethel Blijft en Stichting Amadeus Den Haag.

Doel bij de oprichting was behoud van het gebouw van de Bethelkerk en inrichting er van als wijkontmoetings- en activiteitencentrum. Stichting Bethel Blijft fungeert als beheerorganisatie voor de fysieke zaken en Stichting Amadeus Den Haag is de uitvoeringsorganisatie van de activiteiten.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Bethel Blijft en Stichting Amadeus Den Haag bestaat uit:

Irene Sjerp, voorzitter (beide stichtingen)

Inge Camfferman, secretaris (beide stichtingen)

Peter Bol, penningmeester (stichting Bethel Blijft)

Desiree Kok, penningmeester (stichting Amadeus Den Haag)

Adviseurs van beide stichtingen zijn: Wim Wieringa en Ada van Altena.

Ter ondersteuning van Amadeus fungeren 4 commissies: Organisatie; Facilitair & Beheer; Programma & Communicatie; Groen.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Beide stichting zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

Naam:   Stichting Bethel Blijft

Adres:    Lohengrinstraat 20, 2555 WP Den Haag

KVK-nummer:  65908058

Inschrijving:  25 april 2016

Naam:     Stichting Amadeus Den Haag

Adres:      Lohengrinstraat 20, Postcode 2555 WP Den Haag

KVK-nummer:  68515111

Inschrijving:  10 april 2017

RISN

Stichting Bethel Blijft: 856311753

Stichting Amadeus Den Haag: 857478850

Vivendi

In februari 2017 is gestart met de bewonerssociëteit Vivendi, tijdelijk gehuisvest in kantine Wings. Vivendi organiseert tweemaal per maand een middag met een thema en een informeel deel. Daarnaast worden excursies en uitstapjes georganiseerd. Nu over een eigen accommodatie beschikt kan worden, wordt het activiteitenaanbod verbreed.

Privacywetgeving

Per 25 mei 2018 is de privacywetgeving in Nederland veranderd. De stichtingen Bethel Blijft en Amadeus Den Haag werken conform de eisen van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens. We registreren alleen gegevens voor intern gebruik en versleutelde e-mailadressen voor nieuwsbrieven. We delen deze gegevens niet met derden. Mocht u bezwaar hebben tegen gepubliceerde foto’s, laat het ons weten.

Jaarverslag 2017

©MOVE urban architecture

 

Inleiding

Het doel van de Stichting Bethel Blijft is het behoud van het gebouw van de Bethelkerk aan de Händellaan en de inrichting er van als maatschappelijk-cultureel wijkcentrum voor het stadsdeel Loosduinen.

In 2013 werd de kerk gesloten als gevolg van het teruglopende aantal kerkgangers. Nadat er in 2015 plannen waren het gebouw te slopen voor nieuwbouw van een flatgebouw zijn bewoners in actie gekomen en hebben de actiegroep Bethel Blijft opgericht. Om voor aankoop en verbouw van het gebouw financiën te genereren werd als echtspersoon in 2016 de Stichting Bethelkerk opgericht.

In verband met aankoop en verbouw van het gebouw werd een aantal crowdfundingacties ingezet en werd een ANBI aangevraagd in verband met het aantrekkelijk maken van schenkingen en donaties.

Nadat bleek dat de Stichting Bethel Blijft, omdat deze als toekomstige eigenaar van het gebouw niet aan de ANBI-voorwaarden zou voldoen, is in 2017 de Stichting Amadeus opgericht. Deze stichting kent geen kapitaals- c.q. eigendomsvorming, maar richt zich op de organisatie en programmering van de activiteiten van de Stichting Bethel Blijft. Stichting Amadeus heeft inmiddels de ANBI-status verworven.

Eind 2017 bleek dat de Stichting Bethel Blijft onvoldoende vermogen zou hebben om de kerk aan te kopen. Tegelijkertijd meldde zich een projectontwikkelaar zich die in 2018 het gebouw zal aankopen.

De subsidie 2017 is aangevraagd als ondersteuning voor het opzetten van de organisatie van Bethel Blijft en Amadeus, en de inmiddels ingezette activiteiten onder de naam Vivendi. De Vivendi-activiteiten, gericht op het tegengaan van vereenzaming,  worden sinds eind februari 2017 op verzoek van de stadsdeelorganisatie Loosduinen uitgevoerd.

De volgende activiteiten werden in 2017 uitgevoerd:

Wijkinformatiebijeenkomsten

Om de bewoners van het stadsdeel Loosduinen te informeren werd een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden de bewoners geïnformeerd over de stand van zaken van de acties het kerkgebouw te behouden en de ambitie het gebouw in te richten als  ontmoetings- en activiteitencentrum met maatschappelijk-culturele activiteiten. Tegelijkertijd werden de bijeenkomsten gebruikt voor werving van vrijwilligers en fondswerving.

De wijkinformatiebijeenkomsten vonden plaats op 24 februari in de aula van het Hofstad College en 11 juni op de locatie naast de Bethelkerk aan de Mozartlaan. Beide bijeenkomsten werden door circa 80 wijkbewoners bezocht. Naast bewoners waren ook ambtenaren en gemeenteraadsleden aanwezig. Onder andere fractieleider van D66, Robert van Asten, sprak de bewoners toe.

Organisatiekosten

Ter ondersteuning van de organisatie werden de volgende acties uitgevoerd waaraan kosten verbonden waren:

Het openen van een banknummer, het aangaan van een bestuurdersverzekering, het houden van bestuursvergaderingen en het opstellen en vastleggen  van de statuten voor de stichtingen Bethel Blijft en Amadeus door de notaris.

Architectkosten

Voor onderzoek naar de achtergrond en staat van het gebouw en het maken van plattegronden en schetsontwerpen werd opdracht gegeven aan architectenbureau MOVE urban architecture. Tijdens het lobbytraject voor aankoopfinanciering van het gebouw gericht op banken, projectontwikkelaars etc. werden door het architectenbureau ontwerpen en artist impressions gemaakt, presentaties verzorgd en werd voor drukwerk afgestemd met de drukker.

Publiciteit

Ter informatie van de gemeente, wijkbewoners, banken, projectontwikkelaars etc. werden de volgende producten ontwikkeld:

Een website (www.bethelblijft.nl) , e-mailadres (bethelblijft@gmail.com), een bidbook, advertorials in de huis aan huisbladen De Posthoorn en Loosduinse Krant, programmakaarten en posters voor de Vivendi-activiteiten.

Wekelijks gaan persberichten en e-mailattenderingen (bestand van ruim 700 e-mailadressen) uit. Ter ondersteuning werd een computer  (laptop) met computerprogramma Office aangeschaft. De computer wordt ook gebruikt voor presentaties van het programma tijdens de Vivendi-middagen.

Vrijwilligers

Het bestuur van de stichtingen Bethel Blijft en Amadeus bestaat uit 7 bestuursleden. De stichtingen hebben een netwerk van circa 15 vrijwilligers, alle wijkbewoners. De Vivendi-activiteiten worden uitgevoerd door een team van 5 vrijwilligers.

Vivendi

Op verzoek van de stadsdeelorganisatie Loosduinen heeft Bethel Blijft/Amadeus een programma ontwikkeld, gericht op het tegengaan van vereenzaming als gevolg van vergrijzing. Het stadsdeel Loosduinen kent een relatief hoog aantal oudere bewoners.

Op 21 februari 2017 vond de startbijeenkomst plaats. Deze werd geopend door de toen net afgetreden wethouder Ingrid van Engelshoven, die haar ambassadeurschap voor Bethel Blijft aanbood.

De vaste Vivendi-activiteiten vinden tweemaal per maand plaats. Daarnaast wort een aantal excursies en uitstapjes georganiseerd. Publiciteit via persberichten, drukwerk, e-mailattenderingen en advertorials zorgden al snel voor naamsbekendheid.

Omdat nog niet over het gebouw van v/h de Bethelkerk beschikt kon worden, vonden de  dinsdagmiddagbijeenkomsten plaats in Wings aan de Mozartlaan. Afhankelijk van het programma namen tussen de 30 en 160 wijkbewoners deel aan de activiteiten.

De startbijeenkomst op 21 februari, de voordracht van Yvonne Keuls met Kumpulan en de informatiemiddag over de bouwplannen in Loosduinen trokken een groot aantal bezoekers.

Via de activiteiten worden bewoners bereikt die ook voor de ontmoeting komen en hun verhaal aan elkaar en de Vivendi-vrijwilligers kwijt kunnen en een luisterend oor krijgen. De deelnemers ervaren steeds meer een veilige omgeving bij Vivendi en aandacht.

Overzicht plaatsgevonden Vivendi-activiteiten in 2017 en het aantal deelnemers (circa):

Datum Activiteit Aantal Datum Activiteit Aantal
21 febr Feestelijke startbijeenkomst 90 16 sept Excursie Skyline Den Haag 14
7 maart Lezing Bergsport 40 26 sept Lezing Spinoza en Voltaire 24
21 maart Lezing Popmuziek 40 26 sept Demonstratie Jeu de Boules 204
4 april Voorlichting VóórWelzijn 25 30 sept Excursie Mauritshuis 16
18 april Spelletjesmiddag 8 10 okt Levensfilm door Ida Does 30
2 mei Bewegen en zingen 12 24 okt Yvonne Keuls/Kumpulan 90
16 mei Schevenings theater 10 7 nov Archieven 20
13 juni Lezing Fietstocht Praag 20 10 nov Excursie Nationaal Archief 24
24 juni Boottocht Westland 50 21 nov Bouwplannen Loosduinen 150
25 juli Wandeling Kijkduin 12 5 dec Sinterklaasviering 30
29 aug Wandeling Ockenburgh 14 9 dec Excursie Loosduins Museum 14
12 sept De Skyline van Den Haag 40 19 dec Kerstviering 40

Bestuur

In 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:

Stichting Bethel Blijft

 • Irene Sjerp, voorzitter
 • Inge Camfferman, secretaris
 • Peter Bol, penningmeester
 • Ada van Altena (lid)
 • Désirée Kok (lid)
 • Elly van Raamsdonk (lid)
 • Wim Wieringa (adviseur)

Stichting Amadeus

 • Irene Sjerp, voorzitter
 • Inge Camfferman, secretaris
 • Désirée Kok (lid), penningmeester
 • Ada van Altena (lid)
 • Peter Bol (lid)
 • Elly van Raamsdonk (lid)
 • Wim Wieringa (adviseur)

Inschrijving Kamer van Koophandel

Stichting Bethel Blijft, Lohengrinstraat 20, 2555 WP Den Haag

KVK-nummer: 65908058

Inschrijving: 1augustus 2016

Stichting Amadeus Den Haag, Lohengrinstraat 20, 2555 WP Den Haag

KVK-nummer: 68515111

Inschrijving: 10 april 2017

RISN

Stichting Bethel Blijft: 856311753

Stichting Amadeus Den Haag: 857478850

 

Het bestuur

Den Haag, 1 september 2018.